กันตภณ อมรรัตน์

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมล์kantaphon@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 343