พิมพ์รัมภา ไวสุริยะ

ตำแหน่งนักวิจัย
อีเมล์pimrumpa@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 409