นพ. ต่อพงศ์ อัศวิษณุ

ตำแหน่งที่ปรึกษา ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อีเมล์torpong@tdri.or.th
โทรศัพท์027185460 ต่อ 211