viroj

ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง

ตำแหน่งผู้อำนวยการวิจัย ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร
อีเมล์viroj@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 308
เลขานุการศิราภรณ์ เก็บเบ็น
สาขาวิจัยการประเมินผล เศรษฐศาสตร์เกษตร เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การศึกษา สื่อ เศรษฐศาสตร์การเมือง
ผลงานค้นหา