วรินทร์ชนา อภิชัยธนาโรจน์

ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเอกชนสัมพันธ์
อีเมล์warinchana@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 217