วรพงษ์ สงวนจิตร

ตำแหน่งที่ปรึกษาด้านระบบคอมพิวเตอร์/ผู้จัดการฝ่ายธุรการและการพนักงาน
อีเมล์worapong@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 221
สาขาวิจัยTrade Policy, Information and technology