ญาธินี ตันติวิวัฒน์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดการความรู้และสื่อสารสาธารณะ
อีเมล์yatinee@tdri.or.th
โทรศัพท์02-718-5460 ต่อ 511