ป้ายคำ: การแสวงหาผลประโยชน์

corruption menu book-thumb

เมนูคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ปกป้อง จันวิทย์, อิสร์กุล อุณหเกตุ, ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์, กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ , สาโรช ศรีใส
ตีพิมพ์: 2014-03
thumb-14

การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี (Free Trade Agreements: FTAs) (ระยะที่ 2)

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, อาชนัน เกาะไพบูลย์, อักษรศรี พานิชสาส์น, ธราธร รัตนนฤมิตศร, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล, วรดุลย์ ตุลารักษ์, วรพงษ์ สงวนจิตร
ตีพิมพ์: 2008-01
thumb-14

โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, และคณะ
ตีพิมพ์: 2009-09
thumb-19

โอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-สหภาพยุโรป

ผู้เขียน: ณัฏฐณิชา เอนกสมบูรณ์ผล, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล, ธราธร รัตนนฤมิตศร, ภูชิทย์ สฤษดิชัยนันทา, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, อารียา มนัสบุญเพิ่มผล, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, เทียนสว่าง ธรรมวณิช
ตีพิมพ์: 2010-01