ป้ายคำ: กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์

thumb-6
corruption menu book-thumb

เมนูคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ปกป้อง จันวิทย์, อิสร์กุล อุณหเกตุ, ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์, กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ , สาโรช ศรีใส
ตีพิมพ์: 2014-03
thumb-5