ป้ายคำ: ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์

thumb-tdri-report-122
thumb-16

ภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานของกองทุนในกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เขียน: นิพนธ์ พัวพงศกร, จารุวรรณ เฮงตระกูล, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, เชษฐา อินทรวิทักษ์, อติญา อารยพงศ์, อุไรรัตน์ จันทรศิริ, ภาระวี สุวรรณดิษฐากุล, กัมพล ปั้นตะกั่ว, นิภา ศรีอนันต์, มัทนา นันตา
ตีพิมพ์: 2015-09
thumb-tdri-report-116
thumb-24
thumb-farmer-2
thumb-11

การประเมินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ

ผู้เขียน: นิพนธ์ พัวพงศกร, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, วารีรัตน์ เพชรสีช่วง, จิรัฐ เจนพึ่งพร
ตีพิมพ์: 2013
thumb-15

การปฏิรูปเศรษฐกิจเพื่อความเป็นธรรมในสังคม

ผู้เขียน: นิพนธ์ พัวพงศกร, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์, อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, อภิวัฒน์ รัตนวราหะ, โสภณ ชมชาญ, สฤณี อาชวนันทกุล, พอพล แข่งเพ็ญแข, วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, อมรเทพ จาวะลา, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, สมชัย จิตสุชน, วิโรจน์ ณ ระนอง, สุเมธ องกิตติกุล
ตีพิมพ์: 1/4/2557
thumb-23