ป้ายคำ: ณัชชา โอเจริญ

thumb-9
thumb-pickup-truck
thumb-songkran
thumb-bus
thumb-5
thumb-9
thumb-19

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย

ผู้เขียน: สุเมธ องกิตติกุล, เสาวรัจ รัตนคำฟู, ณิชมน ทองพัฒน์, ณัชชา โอเจริญ, ปุญญภพ ตันติปิฎก
ตีพิมพ์: 2014-11
h121-thumb

ผลกระทบทางเศรษฐกิจและบทบาทระบบมาตรวิทยาในประเทศไทย

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, สุเมธ องกิตติกุล, เสาวรัจ รัตนคำฟู, ณิชมน ทองพัฒน์, ณัชชา โอเจริญ, ปุญญภพ ตันติปิฏก
ตีพิมพ์: 2014-06