ป้ายคำ: ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร

thumb-jail
thumb-9
thumb-6
thumb-13

กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, จักรกฤษณ์ ควรพจน์, ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร, บุญวรา สุมะโน, อิสร์กุล อุณหเกตุ, จิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล, ธนภัทร ชาตินักรบ
ตีพิมพ์: 2016-08
thumb-9
thumb-seminar-annual
thumb-23
thumb-6
thumb-6
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >