ป้ายคำ: ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร

thumb-9
Thumb113

แนวทางการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก

ผู้เขียน: อัครนัย ขวัญอยู่
ตีพิมพ์: 2015-03
thum_tirnuch
thumb-2
Thumb_JustHealth

การศึกษาผลลัพธ์ทางสุขภาพและความเป็นธรรมทางสุขภาพ (ฉบับปรับปรุง)

ผู้เขียน: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร, ศิวาพร ฟองทอง, พัชรี บำรุงธรรม, ยศ วัชระคุปต์, รัตนกรัณญ์ โรจนานุกูลพงศ์, ชยดล ล้อมทอง, พัชราภรณ์ โคตรนารินทร์, พสิษฐ์ พัจนา
ตีพิมพ์: 2015-08
thumb-6
thumb-6
thumb-teacher
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >