ป้ายคำ: ธิปไตร แสละวงศ์

thumb-19

การศึกษาประโยชน์ของการค้ำประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชน แต่ไม่ได้รับเงินฝาก (Non-Bank)

ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, สมชัย จิตสุชน, จักรกฤษณ์ ควรพจน์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตอารี, นิภา ศรีอนันต์, ยศ วัชระคุปต์, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, ธิปไตร แสละวงศ์, ฉัตร คำแสง
ตีพิมพ์: 2017-01
thumb-9
thumb-corrupt-py
thumb-6
thumb-trading
thumb-6
Banner-kk
thumb-tdri-report-123

รัฐและการแทรกแซงสื่อ

ผู้เขียน: กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ (สรุปและเรียบเรียง)
ตีพิมพ์: 2016-12
corruptbigdata-02
120

การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพในรูปแบบของคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสวรรณเกศ, ธิปไตร แสละวงศ์
ตีพิมพ์: 2016-09