ป้ายคำ: นิพนธ์ พัวพงศกร

thumb-6
thumb-tdri-report-122
thumb-tdri-report-121

ถอดบทเรียนโอกาสทุจริตและความเสียหายจากนโยบายจำนำข้าวทุกเมล็ด

ผู้เขียน: สมเกียรติ เรืองจันทร์ (สรุปเบื้องต้น)
ตีพิมพ์: 2016-10
thumb-9
thumb-rice
Water-02
thumb-16

ภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานของกองทุนในกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เขียน: นิพนธ์ พัวพงศกร, จารุวรรณ เฮงตระกูล, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, เชษฐา อินทรวิทักษ์, อติญา อารยพงศ์, อุไรรัตน์ จันทรศิริ, ภาระวี สุวรรณดิษฐากุล, กัมพล ปั้นตะกั่ว, นิภา ศรีอนันต์, มัทนา นันตา
ตีพิมพ์: 2015-09
thumb-9