ป้ายคำ: นิพนธ์ พัวพงศกร

thumb-9
thumb-rice
Water-02
thumb-16

ภาวะหนี้สินเกษตรกรและแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการดำเนินงานของกองทุนในกำกับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ผู้เขียน: นิพนธ์ พัวพงศกร, จารุวรรณ เฮงตระกูล, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, เชษฐา อินทรวิทักษ์, อติญา อารยพงศ์, อุไรรัตน์ จันทรศิริ, ภาระวี สุวรรณดิษฐากุล, กัมพล ปั้นตะกั่ว, นิภา ศรีอนันต์, มัทนา นันตา
ตีพิมพ์: 2015-09
thumb-9
thumb-6
thumb-9
thumb-16

โครงการสำรวจความคิดเห็นและทัศนคติทางสังคมรายไตรมาส: การศึกษาคุณภาพชีวิตแรงงานไทย

ผู้เขียน: นิพนธ์ พัวพงศกร, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์, ปริญญา ทองยิ้ม, วารีรัตน์ เพชรสีช่วง
ตีพิมพ์: 2012-12