ป้ายคำ: ปกป้อง จันวิทย์

thumb-6
thumb-6
thumb-16

การจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ปกป้อง จันวิทย์, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, ภาวิน ศิริประภานุกูล, ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค, วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์
ตีพิมพ์: 1/3/2556
thumb-6
corruption menu book-thumb

เมนูคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ปกป้อง จันวิทย์, อิสร์กุล อุณหเกตุ, ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์, กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ , สาโรช ศรีใส
ตีพิมพ์: 2014-03
reforming-fundamental-education-thumb

การจัดทํายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ปกป้อง จันวิทย์, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, ภาวิน ศิริประภานุกูล, ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค, วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์
ตีพิมพ์: 2013-03
thumb-6
thumb-5
thumb-4

การปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของไทย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ปกป้อง จันวิทย์, อิสร์กุล อุณหเกตุ, คุปต์ พันหินกอง, ตะวัน มานะกุล
ตีพิมพ์: 2012-07