ป้ายคำ: ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค

196_early_childhood2
thumb-9
thumb-9
thumb-9
thumb-9
thumb-9
thumb-16

การจัดทำยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ปกป้อง จันวิทย์, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, ภาวิน ศิริประภานุกูล, ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค, วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์
ตีพิมพ์: 1/3/2556
thumb-9
thumb-6
reforming-fundamental-education-thumb

การจัดทํายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกิดความรับผิดชอบ

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ปกป้อง จันวิทย์, ดิลกะ ลัทธพิพัฒน์, ภาวิน ศิริประภานุกูล, ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค, วรพจน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง, ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์
ตีพิมพ์: 2013-03
  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >