ป้ายคำ: ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

thumb-13

โครงการศึกษาโครงสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของประเทศญี่ปุ่น

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, เทียนสว่าง ธรรมวณิช, อารียา มนัสบุญเพิ่มพูล
ตีพิมพ์: 2008-09