ป้ายคำ: ระบบกำกับดูแลและกฎหมาย

thumb-13

การศึกษาขอบเขตรายละเอียด (Scoping Study) ตามแนวทางโครงการ Construction Sector Transparency Initiative (CoST)

ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, สุเมธ องกิตติกุล, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, ธิปไตร แสละวงศ์, ฉัตร คำแสง
ตีพิมพ์: 2016-03
Government-Advertising-Law_TLW_thumb

ข้อเสนอว่าด้วยกฎหมายควบคุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของรัฐ

ผู้เขียน: อิสร์กุล อุณหเกตุ
ตีพิมพ์: 2014-04
corruption menu book-thumb

เมนูคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ปกป้อง จันวิทย์, อิสร์กุล อุณหเกตุ, ศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์, กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ , สาโรช ศรีใส
ตีพิมพ์: 2014-03
thumb-13

ระบบค่าปรับทางอาญา

ผู้เขียน: อิสร์กุล อุณหเกตุ
ตีพิมพ์: 2013-07-23
tradefacilitation-thumb
stateenterpriseboard-thumb
foreignbusinessact-thumb
legislative-reform-thumb

การปรับปรุงกระบวนการนิติบัญญัติของไทย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, ปกป้อง จันวิทย์, อิสร์กุล อุณหเกตุ, คุปต์ พันหินกอง, ตะวัน มานะกุล
ตีพิมพ์: 2012-07
bot-paper-deunden-thumb

กฏ กติกาของภาครัฐกับประสิทธิภาพของตลาด

ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์
ตีพิมพ์: 2013-09-24
thumb-13