ป้ายคำ: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

thumb-aging
thumb-6
thumb-16

การบูรณาการระบบบำนาญแห่งชาติ

ผู้เขียน: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, ยศ วัชระคุปต์, พสิษฐ์ พัจนา
ตีพิมพ์: 2015-04
Health act_Thumb
thumb-9
thumb-old
thumb-6
thumb-16

กลไกกลางเพื่อการบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ

ผู้เขียน: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, จักรกฤษณ์ ควรพจน์, พนาทิตย์ เลิศประเสริฐกุล, วรัตถ์ บุญรัตนกรกิจ
ตีพิมพ์: 2016-06
home for terminal illness_Banner_Thumb
thumb-factsheet-42