ป้ายคำ: วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารีย์

120

การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพในรูปแบบของคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสวรรณเกศ, ธิปไตร แสละวงศ์
ตีพิมพ์: 2016-09
119

การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพของไทย

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสวรรณเกศ, ธิปไตร แสละวงศ์
ตีพิมพ์: 2016-09
thumb-13

การศึกษาขอบเขตรายละเอียด (Scoping Study) ตามแนวทางโครงการ Construction Sector Transparency Initiative (CoST)

ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, สุเมธ องกิตติกุล, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, ธิปไตร แสละวงศ์, ฉัตร คำแสง
ตีพิมพ์: 2016-03
thumb-12

โครงสร้างรายการค่าใช้จ่ายและอัตราค่าภาระหน้าท่า

ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, ฉัตร คำแสง
ตีพิมพ์: 2015-07
thumb-corrupt
thumb-tdri-report

การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย

ผู้เขียน: วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารีย์
ตีพิมพ์: 2015-04
thumb-13

ประเมินองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการต่อต้านคอร์รัปชั่น

ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, ธิปไตร แสละวงศ์
ตีพิมพ์: 2015-04
thumb-18

โครงการการพัฒนาแนวทางอภิบาลระบบหลักประกันสุขภาพ

ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, พรชัย ฬิลหาเวสส
ตีพิมพ์: 2013-02
thumb-18

โครงการศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการกาหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, ธิปไตร แสละวงศ์
ตีพิมพ์: 2014-03
thumb-13

การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย

ผู้เขียน: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ณัฏฐณิชา เลอฟิลิแบร์ต
ตีพิมพ์: 2014-12