ป้ายคำ: สวัสดิการ

thumb-6
thumbpoverty

โครงการศึกษาประเด็นเชิงนโยบายด้านความยากจนและการกระจายรายได้

ผู้เขียน: สมชัย จิตสุชน, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์
ตีพิมพ์: 2013-02
thumb-9
thumb-9
thumb-6
thumb-18

นโยบายการประกันการว่างงานกับผลกระทบต่อสวัสดิการของคนไทย

ผู้เขียน: วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์, อภิชาต สถิตนิรามัย, พัธนยุทธ์ ศานติยานนท์, สุวิมล ฟักทอง, บวรพรรณ อัชกุล
ตีพิมพ์: 2006-10
thumb-6
thumb-9
thumb-9