ป้ายคำ: อัมมาร สยามวาลา

thumb-6
thumb-tdri-report-121

ถอดบทเรียนโอกาสทุจริตและความเสียหายจากนโยบายจำนำข้าวทุกเมล็ด

ผู้เขียน: สมเกียรติ เรืองจันทร์ (สรุปเบื้องต้น)
ตีพิมพ์: 2016-10
thumb-13

กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, จักรกฤษณ์ ควรพจน์, ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร, บุญวรา สุมะโน, อิสร์กุล อุณหเกตุ, จิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล, ธนภัทร ชาตินักรบ
ตีพิมพ์: 2016-08
120

การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพในรูปแบบของคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสวรรณเกศ, ธิปไตร แสละวงศ์
ตีพิมพ์: 2016-09
119

การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพของไทย

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสวรรณเกศ, ธิปไตร แสละวงศ์
ตีพิมพ์: 2016-09
thumb-25
thumb-6
thumb-5
thumb-12

การทุจริตกรณีการศึกษา : โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, นิพนธ์ พัวพงศกร, กัมพล ปั้นตะกั่ว, ชมพูนุช นันทจิต, ดนพ อรุณคง, จิรัฐ เจนพึ่งพร
ตีพิมพ์: 2014-08
thumb-18

โครงการศึกษากระบวนการพัฒนานโยบายการบริหารจัดการ ระบบหลักประกันสุขภาพ ในรูปแบบคณะกรรมการกาหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ, ธิปไตร แสละวงศ์
ตีพิมพ์: 2014-03