ป้ายคำ: อิสร์กุล อุณหเกตุ

thumb-13

กรอบแนวคิดและกรอบยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาดัชนีชี้วัดด้านหลักนิติธรรม/นิติรัฐ (Rule of Law Index/Indicators) ในประเทศไทย

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, จักรกฤษณ์ ควรพจน์, ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร, บุญวรา สุมะโน, อิสร์กุล อุณหเกตุ, จิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล, ธนภัทร ชาตินักรบ
ตีพิมพ์: 2016-08
118

การปรับบทบาทภาครัฐในการให้บริการสาธารณะ: กระจายอำนาจให้ท้องถิ่นตัดสินใจ

ผู้เขียน: สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, อิสร์กุล อุณหเกตุ
ตีพิมพ์: 2016-08
thumb-9
thumb-klong-dan
thumb-9
Thumb112
thumb-sfis
thumb-6
thumb-tdri report