ป้ายคำ: เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์

thumb-19

การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสำหรับประเทศไทย

ผู้เขียน: อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงศ์, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, พิศสม มีถม
ตีพิมพ์: 2011-05