ป้ายคำ: เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

thumb-7
thumb-trading
thumb-6
thumb-7
Banner-kk
thumb-dd
thumb-tdri-report-123

รัฐและการแทรกแซงสื่อ

ผู้เขียน: กิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ (สรุปและเรียบเรียง)
ตีพิมพ์: 2016-12
120

การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพในรูปแบบของคณะกรรมการกำหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสวรรณเกศ, ธิปไตร แสละวงศ์
ตีพิมพ์: 2016-09
119

การบริหารจัดการระบบประกันสุขภาพของไทย

ผู้เขียน: อัมมาร สยามวาลา, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี, ธารทิพย์ ศรีสวรรณเกศ, ธิปไตร แสละวงศ์
ตีพิมพ์: 2016-09