ป้ายคำ: social investment

thumb-6
thumb-16

การลงทุนด้านสังคมภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการปรับตัวสู่สังคม-เศรษฐกิจฐานความรู้

ผู้เขียน: สมชัย จิตสุชน, จิราภรณ์ แผลงประพันธ์, ยศ วัชระคุปต์, นันทพร เมธาคุณวุฒิ
ตีพิมพ์: 2009-12