news-report

จับกระแสทีดีอาร์ไอ

thumb-5

ทีดีอาร์ไอ...รายงาน

เน้นสิ่งปลูกสร้างไม่ใช่ทางออกจัดการน้ำ ทีดีอาร์ไอแนะทางอื่นแก้ปัญหาระยะยาว

สคช. ปรับแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีข้างหน้า มุ่งเชื่อมโลกการศึกษากับอาชีพสู่ Thailand 4.0

ทีดีอาร์ไอ ชี้เป้ารัฐบาลปรับนโยบายส่งเสริมการผลิตยานยนต์ยุคใหม่ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

TDRI เสนอตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้ป่วยระยะยาว รับมือสังคมสูงวัย

แสดงความเห็น ต่อ(ร่าง)ยุทธศาสตร์การรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ เพื่อความเข้มแข็งทางการค้า

ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ด้วยการแสดงความเห็น ต่อ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ ‘ชาติการค้า’

ทีดีอาร์ไอ เสนอ “โมเดลใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจ” ดันไทยก้าวพ้นกับดักรายได้ปานกลาง

ชวนผู้ประกอบการแฟชั่นไทยไปเมียนมาร์

ทีดีอาร์ไอสะท้อนเสียงผู้ใช้รถโดยสาร ชี้ยังไม่ปลอดภัย การเข้าถึงยังต้องปรับปรุง

ทีดีอาร์ไอ ตั้งโจทย์ “มองเทศ : เปลี่ยนไทย” ท้าทาย Redesigning Thailand รุ่น 3