ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเราทีดีอาร์ไอ

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

นักวิจัย ประจำโครงการ ทีมนโยบายด้านการขนส่งและโลจิสติกส์

ลักษณะงาน: โครงการปฏิบัติงานสัญญา 8 เดือน (กันยายน 2566
เป็นต้นไป)

สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สดช.)
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา

อัตราเงินเดือน: 20,000 บาท/เดือน

ประกาศรับสมัครงาน: จนกว่าจะปิดรับสมัคร

วิธีการคัดเลือก: ทำแบบทดสอบ และสัมภาษณ์ผ่านระบบซูม

สิ่งที่จะได้ร่วมทำกับทีมวิจัย :

 • วิจัยในประเด็นระบบคลาวด์ภาครัฐ ยุทธศาสตร์ข้อมูลของประเทศไทย
  ทั้งประเด็นด้านเทคนิคและประด็นด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ศึกษา สืบค้น ทบทวน เอกสาร
  สิ่งพิมพ์ในประเด็นวิจัยที่ได้รับมอบหมายทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
 • สรุป วิเคราะห์ และเรียบเรียงผลการวิจัยในรูปแบบรายงาน
  หรือบทความตลอดจนจัดเตรียมทำพรีเซนเทชั่นเพื่อถ่ายทอดสู่สาธารณะ
 • ร่วมประชุม สรุปการประชุม และแสดงความเห็นในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงาน
  และสัมภาษณ์หน่วยงานรัฐและเอกชนองค์กรภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลหรือเก็บข้อมูลวิจัย
 • ทำงานร่วมกับทีมวิจัยของ TDRI และ สดช.

คุณสมบัติ :

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
  หรือสาขาอื่นๆ
  ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี
 3. มีทักษะ/ประสบการณ์ในการติดต่อประสานงาน สืบค้น สรุปงาน วิเคราะห์งาน
  และจัดทำพรีเซนเทชั่น
 4. มีทักษะสื่อสารดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 5. สะดวกเดินทางปฏิบัติงานที่สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สดช.)
  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
  80 พรรษา

เอกสารสมัครงาน :

ผู้สนใจกรุณาส่ง Cover Letter, CV, Transcriptและผลงานวิชาการ(ถ้ามี) มาที่
ส่งใบสมัคร (Application Form)
หรือ hr@tdri.or.th จนกว่าจะปิดรับสมัคร

นักวิจัย นโยบายพลังงาน

สิ่งที่จะได้ร่วมทำกับทีมวิจัย :

 • ถอดบทเรียนจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของไทยและต่างประเทศ โดยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้อง
 • ออกแบบ เรียบเรียง สังเคราะห์ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพและถ่ายทอดผลการวิจัยสู่สาธารณะในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายระดับประเทศ

คุณสมบัติ :

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือโท ในสาขาเศรษฐมิติ สถิติ เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม และมีประสบการณ์การทำงานด้านพลังงานจากภาคเอกชนหรือภาครัฐบาลหรือมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 2. รักงานวิจัยด้านนโยบายสาธารณะ และมี passion อยากให้ประเทศเกิดการพัฒนาในมิติต่างๆ
 3. รักการเรียนรู้ ชอบค้นคว้าศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ ชอบการตั้งคำถามกับประเด็นต่างๆ และ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 4. มีทักษะในการคิดเชิงวิพากษ์ เชิงวิเคราะห์ และเชิงระบบ (Critical/Analytical/System thinking)
 5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 6. สามารถทำงานกับข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่ว หากสามารถใช้เครื่องมือทางเศรษฐมิติ หรือ สถิติ และเครื่องมือจัดการข้อมูล เช่น STATA, Excel, Eview, R ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 7. สามารถทำงานภาคสนาม ในกรุงเทพ และต่างจังหวัดได้

เอกสารสมัครงาน :

กรุณาส่ง (1) Cover Letter (2) CV (3) หลักฐานการศึกษา และ (4) ผลงานต่างๆ เช่น งานเขียนบทความ งานวิจัย หรือ ผลงานอื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อการสมัครงาน พร้อมทั้งระบุอัตราเงินเดือนที่ต้องการและวันที่สามารถเริ่มงานได้มาที่ Click หรือ hr@tdri.or.th จนกว่าจะปิดรับสมัคร
สอบถามรายละเอียดการสมัครงาน ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216

ร่วมงานกับทีดีอาร์ไอ

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักวิจัย และนักศึกษาฝึกงานตลอดทั้งปี ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สนใจทำงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย

นักวิจัย

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักวิจัย (ตลอดทั้งปี) ในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สนใจทำงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก ทางด้าน เศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี/ ดีมาก (ฟัง พูด อ่าน และ เขียน)
 3. หากมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารสมัครงาน

 1. CV และ Cover Letter (เหตุผลที่ต้องการร่วมงานกับเรา/ ด้านที่สนใจ)
 2. หลักฐานการศึกษา
 3. ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัครงาน

ลักษณะงาน

สถาบันฯ ดำเนินโครงการศึกษาวิจัยด้านนโยบายให้แก่หน่วยงานต่างๆ โดยงานวิจัยส่วนใหญ่เป็นการวิเคราะห์ และให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายสาธารณะ อาทิ การศึกษาวิจัยประเด็นและยุทธศาสตร์ทางนโยบาย เป็นที่ปรึกษาในการวางแผน จัดทำแผน การปรับโครงสร้าง การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ เป็นต้น ท่านสามารถดูตัวอย่างงานวิจัยต่างๆ ที่ผ่านมาได้ที่เว็บไซต์ของทีดีอาร์ไอ

บรรยากาศการทำงาน

ทีดีอาร์ไอมีบรรยากาศการทำงานแบบเป็นกันเอง เน้นการทำงานเป็นทีมส่งเสริมให้นักวิจัยได้แสดงความสามารถ และความคิดริเริ่มตามความถนัดและความสนใจมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นโดยอิสระ โดยอยู่บนพื้นฐานวิชาการและข้อมูลที่ถูกต้องและมีวัฒนธรรมขององค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและมุ่งประโยชน์สาธารณะ

นักศึกษาฝึกงาน

ทีดีอาร์ไอเปิดรับสมัคร นักศึกษาฝึกงาน (ตลอดทั้งปี) โดยเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ทุกชั้นปี) สาขาเศรษฐศาสตร์ / สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย หรือ สาขาทางการบัญชี การจัดการความรู้ งานกราฟฟิกดีไซน์

คุณสมบัติ

เป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี/ ปริญญาโท/ ปริญญาเอก (ทุกชั้นปี) สาขาเศรษฐศาสตร์/ สังคมศาสตร์/ สาขาอื่นๆ ที่สนใจฝึกงานด้านวิจัยเชิงนโยบาย และ สาขาทางการบัญชี สำหรับนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานในฝ่ายการเงิน

เอกสารสมัครฝึกงาน

 • CV
 • หลักฐานการศึกษา
 • ผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ/ รางวัล/ ประกาศนียบัตรเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา หรือ อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสมัคร

การสมัครฝึกงาน/ การติดต่อ – สอบถาม

ผู้ประสงค์สมัครฝึกงาน สามารถส่งเอกสารสมัครฝึกงาน ได้ที่ ส่งใบสมัครนักศึกษาฝึกงาน (Application Form)
พร้อมทั้งระบุ เหตุผลที่ต้องการฝึกงานฝ่าย/ด้านที่สนใจฝึกงาน (https://tdri.or.th/staff/) และ ระยะเวลาที่ต้องการฝึกงาน (วันเริ่ม – วันสิ้นสุด) ก่อนวันขอเริ่มฝึกงานอย่างน้อย 2 เดือน หรือ สอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์02-718-5460 ต่อ 540, 086-3769216 หรือ hr@tdri.or.th

บรรยากาศการทำงานที่ทีดีอาร์ไอ