การสัมมนาวิชาการประจำปี 2536 เรื่อง “ปัญหาท้าทายของสังคมไทย: ใครจะได้อะไร? อย่างไร?”

วันที่1993

1. บนหนทางสู่อนาคต Icon_PDF
โดย นิธิ เอียวศรีวงศ์

2. Urban Life and Urban People in Transition Icon_PDF
By Paritta Chalermpow Koanantakool, Marc Askew

3. Democracy Without Equity?: The Institutions and Political Consequences of Bangkok-based Development Icon_PDF
By Scott R. Christensen

4. Social Inequity: A Source of Conflict in the Future Icon_PDF
By Akin Rabibhadana

5. Beyond Patronage: Tasks for the Thai State Icon_PDF
By Scott R. Christensen, Ammar Siamwalla

6. นโยบายสังคมสำหรับประเทศไทย Icon_PDF
โดย สมเกียรติ วันทะนะ

7. กฎหมายและการพัฒนาสังคมไทย : ใครได้อะไร อย่างไร? Icon_PDF
โดย สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

8. สังคมเศรษฐกิจไทยในทศวรรษ 2550 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาในกระแสโลกานุวัตร  Icon_PDF
โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์

9. Community Integration into Regional Industrial Development: A Case Study of Klong Ban Pho Chachoengsao  Icon_PDF
By Chantana Banpasirichote

10. ผู้นำท้องถิ่นอีสานกับเครือข่ายความสัมพันธ์ : กรณีศึกษาสมาชิกสภาเทศบาล  Icon_PDF
โดย ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์

11. The Making of Modern Bangkok: State Market and People in the Shaping of the Thai Metropolis  Icon_PDF
By Marc Askew

12. The Banglamphu District: A Portrait of Change in Inner Bangkok  Icon_PDF
By Marc Askew

13. แลใต้สี่ทศวรรษ : ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และพัฒนาการทางการเมือง (ในช่วงเวลา 2490-2536)  Icon_PDF
โดย ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ

14. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของภาคอีสาน (ในช่วง 1950-1990)  Icon_PDF
โดย วิยุทธ์ จำรัสพันธุ์

15. Socio-Cultural Change and Political Development in Central Thailand, 1950-1990 Icon_PDF
By Amara Pongsapich, Chantana Banpasirichote, Phinit Lapthananon, Suriya Veeravongse