การสัมมนาวิชาการประจำปี 2538 เรื่อง “การมีส่วนร่วม”

วันที่1995

1. กลุ่มเศรษฐกิจของชาวบ้าน: ความสำเร็จ และความอยู่รอด และการปรับขบวนทัศน์พัฒนาสหกรณ์การเกษตร Icon_PDF
โดย นิพนธ์ พัวพงศกร, อัมมาร สยามวาลา, กนก คติการ, พีรรัตน์ อังกุรรัต

2. กติกา เครื่องมือ และการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม Icon_PDF
โดย มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด

3.ชาวไทยมุสลิมและการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม: การศึกษาภาคใต้ตอนล่าง Icon_PDF
โดย ศิริรัตน์ ธานีรณานนท์, ดลมนรรจน์ บากา, ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์

4. การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชน Icon_PDF
โดย อรพินท์ สพโชคชัย

5. การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาสมรรถนะทางเทคโนโลยีเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางอุตสาหกรรม Icon_PDF
โดย นิตย์ จันทรมังคละศรี