การสัมมนาวิชาการประจำปี 2539 เรื่อง “ปฏิรูปภาคราชการเพื่ออนาคตของไทย”

วันที่1996

1. ภาคราชการกับอนาคตการพัฒนาประเทศ Icon_PDF
โดย ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, อภิชัย พันธเสน

2. การบริหารเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบงบประมาณที่เน้นผล Icon_PDF
โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, ไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท์

3. ภาคราชการไทยและหุ้นส่วนใหม่ในการพัฒนา Icon_PDF
โดย อรพินท์ สพโชคชัย

4. ปฏิรูปราชการเพื่ออนาคต: ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา Icon_PDF
โดย ปรัชญา เวสารัชช์