การสัมมนาวิชาการประจำปี 2542 เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

วันที่1999-12-18
สถานที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

กลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงในเชิงเศรษฐศาสตร์ และสังคม

เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการวิเคราะห์ความหมายของนักเศรษฐศาสตร์  Icon_PDF
โดย อภิชัย พันธเสน

กลุ่มที่ 3 แนวทางปฏิบัติทางด้านการตัดสินใจที่พอประมาณและมีเหตุผล

1. พฤติกรรมที่ไม่พอเพียงกับผลกระทบทางเศรษฐกิจ  Icon_PDF
โดย สมชัย จิตสุชน

2. บทบาทของข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมกับเศรษฐกิจพอเพียง  Icon_PDF
โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลุ่มที่ 4 แนวทางปฏิบัติทางด้านการพัฒนาการเกษตรและชุมชน

1. ความเสี่ยงและภูมิคุ้มกันในภาคเกษตรกรรมของไทย  Icon_PDF
โดย วิโรจน์ ณ ระนอง

2. ทฤษฎีใหม่: มุมมองทางเศรษฐศาสตร์  Icon_PDF
โดย อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

3. บทสำรวจความคิดความเข้าใจและการปฏิบัติตามแนวทฤษฎีใหม่  Icon_PDF
โดย ชนิกา เจริญวงษ์

กลุ่มที่ 5 แนวทางปฏิบัติทางด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ

1. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  Icon_PDF
โดย สันติ บางอ้อ และคณะ

2. บรรษัทภิบาลกับเศรษฐกิจพอเพียง  Icon_PDF
โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

3. การพัฒนาอุตสาหกรรมไทยกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  Icon_PDF
โดย นิพนธ์ พัวพงศกร

กลุ่มที่ 6 แนวทางปฏิบัติทางด้านโครงสร้างการผลิตและการค้าระหว่างประเทศ

1. การปฏิบัติตามแนว “เศรษฐกิจพอเพียง” ด้านการค้าระหว่างประเทศ  Icon_PDF
โดย ณัฏพงศ์ ทองภักดี และคณะ

2. แนวคิดการประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงกับโครงสร้างการผลิตที่เหมาะสม  Icon_PDF
โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กลุ่มที่ 7 แนวทางปฏิบัติทางด้านตลาดเงินและตลาดทุนระหว่างประเทศ

1. ภูมิคุ้มกันต่อความผันผวนของเงินทุนจากต่างประเทศ  Icon_PDF
โดย ปกรณ์ วิชยานนท์ และยศ วัชระคุปต์

2. กรอบนโยบายการเงิน Inflation Targeting กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  Icon_PDF
โดย สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารเพิ่มเติมในระหว่างการประชุม:

1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  Icon_PDF

2. คำกล่าวเปิดงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2542  Icon_PDF
โดย คุณอานันท์ ปันยารชุน

3. Presentation ประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2542  Icon_PDF

4. สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย  Icon_PDF

5. The New Theory from an Economic Viewpoint  Icon_PDF
โดย Adis Israngkura Na Ayuthaya