tdri logo
วันที่ : 2002
จัดโดย :
สถานที่ :

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบ

การสัมมนาวิชาการประจำปี 2545 เรื่อง “เผชิญความท้าทายจากกระแสโลกาภิวัตน์”

Globalization and Its Governance in Historical Perspective, with Special Reference to Mainland Southeast Asia Icon_PDF
by Ammar Siamwalla

กลุ่มที่ 1 การเตรียมการและการกำหนดท่าทีในการเจรจาต่อรองในระดับสากล

1. องค์การการค้าโลก: สมาคมคนรวยจริงหรือ Icon_PDF
โดย เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ วีรวัลย์ ไพบูลย์จิตต์อารี

2. มองย้อนหลังการเจรจาในองค์การการค้าโลก ไทยได้อะไร และเสียอะไร Icon_PDF
โดย ชุติมา บุณยประภัศร

3. แนวทางการเจรจาการค้ารอบใหม่ใน WTO Icon_PDF
โดย อภิรดี ตันตราภรณ์

4. การผลักดันให้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ: การปฏิรูประบบการเงินระหว่างประเทศ Icon_PDF
โดย จันทวรรณ สุจริตกุล

5. Rebuilding the International Financial Architecture Icon_PDF
by Emerging Markets Eminent Persons Group Report

กลุ่มที่ 2 ยุทธศาสตร์ของไทยต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและทวิภาคี

1. การค้า การลงทุนและการแข่งขันระหว่างประเทศ Icon_PDF
โดย อภิชาติ พงษ์ศิริรัชกุล, ดวงฤดี ศิริเสถียร และ อรอนุช ผดุงวิถี

2. การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจและการกำหนดยุทธศาสตร์ของประเทศไทย Icon_PDF
โดย ฝ่ายการวิจัยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3. การรวมกลุ่มประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตร: กรณีศึกษาเรื่องยางพาราและข้าวของไทย Icon_PDF
โดย วิโรจน์ ณ ระนอง และ ศรชัย เตรียมวรกุล

4. East Asian Financial Cooperation: An Assessment of the Rationales Icon_PDF
by Chalongphob Sussangkarn

กลุ่มที่ 3 การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจในระดับมหกรรมเพื่อความสมดุลระหว่างการพึ่งพาตลาดจากต่างประเทศและตลาดภายในประเทศ

1. โลกาภิวัตน์กับเศรษฐกิจไทย: ผลกระทบและแนวทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อความยั่งยืน Icon_PDF
โดย ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, สมชัย จิตสุชน และ ยศ วัชระคุปต์

2. ขีดความสามารถในการผลิตทดแทนการนำเข้า Icon_PDF
โดย ปรเมธี วิมลศิริ

กลุ่มที่ 4 การบรรเทาผลกระทบต่อกลุ่มที่เสี่ยงจากแรงกดดันจากกระแสโลกาภิวัฒน์

1. การค้าปลีกของไทย : ผลกระทบของการแข่งขันจากผู้ประกอบการค้าปลีกขนาดใหญ่จากต่างประเทศ Icon_PDF
โดย นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ

2. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ การกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อการปรับตัวภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ Icon_PDF
โดย นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ

กลุ่มที่ 5 การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล

1. ทิศทางการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล Icon_PDF
โดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน Icon_PDF
โดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

3. การยกระดับความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลผ่านการปรับฐานแรงงานระดับกลางและระดับล่าง Icon_PDF
โดย เกื้อ วงศ์บุญสิน และ พัชราวลัย วงศ์บุญสิน

4. การปฏิรูประบบสนับสนุนการวิจัย-พัฒนาเชิงพาณิชย์ และการสร้างนวัตกรรมในภาคเอกชน Icon_PDF
โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

5. ต้นทุนของโครงสร้างพื้นฐานในประเทศไทย: กรณีศึกษาบริการโทรคมนาคม Icon_PDF
โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ ธราธร รัตนนฤมิตรศร

6. ผลกระทบของกฎระเบียบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม Icon_PDF
โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ และ เกรียงไกร วีระฤทธิพันธ์

การนำเสนอและสรุปประเด็นการประชุม Icon_PDF

นักวิจัย

ดร. อัมมาร สยามวาลา
นักวิชาการเกียรติคุณ
ดร. สมชัย จิตสุชน
ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง
ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง
ผู้อำนวยการวิจัย ด้านสาธารณสุขและการเกษตร
ยศ วัชระคุปต์
นักวิจัยอาวุโส
ดร. ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
นักวิชาการเกียรติคุณ/รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายการวิจัยทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาสังคม และฝ่ายการวิจัยนโยบายเศรษฐกิจส่วนรวม
ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร
นักวิชาการเกียรติคุณ

แชร์บทความนี้

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

ดูทั้งหมด