การสัมมนาวิชาการประจำปี 2546 เรื่อง “ความมั่นคงของมนุษย์”

วันที่2003

1. คุณภาพแห่งชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน Icon_PDF

2. โครงร่างรายงานคณะกรรมการความมั่นคงของมนุษย์ Icon_PDF

3. อะไรนะ…”ความมั่นคงของมนุษย์”  Icon_PDF
โดย ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

4. รายงานการสัมมนาวิชาการประจำปี 2546 เรื่อง ความมั่นคงของมนุษย์ Icon_PDF

กลุ่ม 1 ผลกระทบต่อความมั่นคงของคนไทยจากสภาพแวดล้อมภายนอกประเทศ

1. การก่อการร้าย : อาชญากรรมข้ามชาติที่กระทบต่อความมั่นคงของไทย Icon_PDF
โดย ปณิธาน วัฒนายากร

2. มาตรการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เฉพาะสตรีและเด็ก Icon_PDF
โดย สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ และ พยงค์ศรี ขันธิกุล

3. ยาเสพติดกับความมั่นคงของคนไทย Icon_PDF
โดย นวลน้อย ตรีรัตน์

4. การจ้างแรงงานต่างด้าวกับความมั่นคงของมนุษย์ Icon_PDF
โดย ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, จักรกฤษณ์ จิระราชวโร และ กันยารัตน์ กิตติสารวุฒิเวทย์

กลุ่ม 2 สภาพแวดล้อมทางสังคมกับความมั่นคงของมนุษย์

1. ความมั่นคงของมนุษย์ : แนวทางการสร้างตัวชี้วัดสำหรับประเทศไทย Icon_PDF
โดย นิพนธ์ พัวพงศกร

2. ความมั่นคงของมนุษย์ : จะสร้างความมั่นคงของมนุษย์ผ่านกระบวนการเลือกตั้งได้อย่างไร Icon_PDF
โดย พลเอก จารุภัทร เรืองสุวรรณ

3. การศึกษากับความมั่นคงของมนุษย์ Icon_PDF
โดย ชินภัทร ภูมิรัตน

4. บ้าน…ชุมชน…ฐานความมั่นคงของคนจนในเมือง Icon_PDF
โดย สมสุข บุญญะบัญชา, กนิษฐา ปรีชาพีชคุปต์ และ พรรณทิพย์ เพชรมาก

5. ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนาญชนและสุจริตชนในสังคมไทย Icon_PDF
โดย สุทิน นพเกตุ

6. ทุนทางสังคมกับการเพิ่มความมั่นคงของมนุษย์ Icon_PDF
โดย สุวรรณี คำมั่น

กลุ่ม 3 การเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

1. ระบบเศรษฐกิจกับความมั่นคงของมนุษย์ Icon_PDF
โดย ปรเมธี วิมลศิริ และ ปัทมา เธียรวิศิษฎ์สกุล

2. ระบบความคุ้มครองทางสังคม Icon_PDF
โดย วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

3. เศรษฐกิจนอกระบบ ผู้มีอิทธิพลและความมั่นคงของมนุษย์ Icon_PDF
โดย สังศิต พิริยะรังสรรค์

4. เพิ่มความมั่นคงเศรษฐกิจโดยการขจัดความยากจน : บทบาทของภาครัฐ Icon_PDF
โดย สมชัย จิตสุชน

5. การเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า Icon_PDF
โดย สำนักพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการกระจายรายได้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

6. บทบาทของธุรกิจและรัฐวิสาหกิจในการสร้างความมั่นคงให้แก่ชุมชน Icon_PDF
โดย ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, กันยารัตน์ กิตติสารวุฒิเวทย์, กมลรัตน โขมพัตร และ ชาติรส จิตรักษ์ธรรม

กลุ่ม 4 ความมั่นคงทางด้านสุขภาพอนามัย

1. การจัดการกับอุบัติเหตุจราจรในสังคมไทย Icon_PDF
โดย ไพบูลย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

2. โครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค กับความมั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย Icon_PDF
โดย อัญชนา ณ ระนอง

3. แร่ตะกั่วที่ห้วยคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี Icon_PDF
โดย อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, จักรพันธ์ สุทธิรัตน์, ยุวดี คาดการณ์ไกล และ พญ. ฉันทนา ผดุงทศ