1. บทความเรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาความยากจน ประชานิยม เสรี นิยม หรือรัฐสวัสดิการ