2008_09_การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี ระยะที่ 3