ปี 2551 “สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน”

หน่วยงานมูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2008-11-29
สถานที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

การร่วมอภิปรายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในหัวข้อ “เติบโตอย่างไรจึงมีคุณภาพและยั่งยืน?”

โดย:
คุณกานต์ ตระกูลฮุน
ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร

เสวนาหัวข้อ “นโยบายที่รัฐบาลควรและไม่ควรดำเนินการในการรับมือกับวิกฤตการณ์การเงินโลก”

 

กลุ่มที่ 1

ความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศ
ดร. ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์, Mr. Taka Fujioka, ดร. สบิณฑ์ ศรีวรรณบูรณ์, และ ดร. พงษ์ศักดิ์ ฮุ่นตระกูล

ยุทธศาสตร์การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
ดร. ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี, ดร. สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข และ ดร. วิศาล บุปผเวส

การบริหารเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ดร. สมชัย จิตสุชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน
คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

บทบาทของตลาดเงินตลาดทุนในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล

การเจริญเติบโตผลิตภาพการผลิตปัจจัยการผลิตรวมของภาคหัตถอุตสาหกรรมในประเทศไทย
ดร. เณศรา สุขพาณิช

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยที่ 1


กลุ่มที่ 2

ทางเลือกด้านพลังงานและนโยบายการลดภาวะโลกร้อนของไทย
คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล

สถานภาพและยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานฐานชีวภาพสำหรับประเทศไทย
ดร. เดชรัต สุขกำเนิด

สิทธิและภาระความรับผิดชอบในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย
รศ. ดร. ชยันต์ ตันติวัสดาการ

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยที่ 2


กลุ่มที่ 3

คุณภาพแรงงานไทย
ดร. สราวุธ ไพฑูรย์พงษ์

ทุนมนุษย์กับผลตอบแทนทางการศึกษา
ดร. ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์

ความสามารถของแรงงานกับศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย
ดร. ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ และ อ. วิรัช อยู่ชา

ทุนทางสังคมกับการพัฒนาทุนมนุษย์
คุณสุวรรณี คำมั่น และคณะ

สุขภาพกับทุนมนุษย์
ดร. วิโรจน์ ณ ระนอง

งานที่มีคุณค่า
ดร. วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยที่ 3


กลุ่มที่ 4

The Thai Government and Thailand’s Uneven Economic Development (รัฐบาลไทยกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ไม่สมดุล)
Prof. Rick Doner

กฎหมายไทยกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาระบบยุติธรรมทางอาญา
ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, คุณธราธร รัตนนฤมิตศร และ คุณทรงพล สงวนจิตร

ระบบการกำกับดูแลกิจการสาธารณูปโภคไทยมีอะไรน่าเป็นห่วง?
ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ และ คุณเสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์

การพัฒนาตลาดการเงินเพื่อความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ:
คุณสฤณี อาชวานันทกุล

สรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยที่ 4