กฎหมายและแนวนโยบายภาครัฐทางกฎหมายที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs : ศึกษาเฉพาะกรณีผลกระทบของกฎหมายและระเบียบที่มีผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs

ปี2008-04
ผู้เขียนเดือนเด่น นิคมบริรักษ์, สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์, นิภา ศรีอนันต์, เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์, กิรติพงศ์ แนวมาลี, เศก เมธาสุรารักษ์, พรรณนิภา รุ่งเรืองสาร, กัมพล ปั้นตะกั่ว