กรมบัญชีกลาง (รายงานผลการวิจัยในโครงการการบริหารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม)

ปี1990
ผู้เขียนปรัชญา เวสารัชช์