แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด

ปี2009-08
ผู้เขียนอดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ