สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (รายงานผลการวิจัยในโครงการการบริหารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม)

ปี1990
ผู้เขียนชัยอนันต์ สมุทวณิช