โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจรายย่อย

ปี2008-04-11
ผู้เขียนณรงค์ ป้อมหลักทอง, ชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, สุวรรณา ตุลยวศินพงศ์, นิภา ศรีอนันต์, เศก เมธาสุรารักษ์, ประกาย ธีระวัฒนากุล, ระพี ผลพานิชย์, นฤมล พิศาลพร, กัมพล ปั้นตะกั่ว, พรรณนิภา รุ่งเรืองสาร