โครงการแนวทางการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการจ้างแรงงานต่างด้าว

ปี2007-07-30
ผู้เขียนสราวุธ ไพฑูรย์พงษ์, ยงยุทธ แฉล้มวงษ์, ธิดา อินทรโชติ, โชติกา สุขรุจิ, มณฑินี จักรสิรินนท์