การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์: การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด

ปี2011-04
ผู้เขียนจิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, ทรงพล สงวนจิตร, ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์, ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์, นิติเศรษฐศาสตร์, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์