การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์: การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด

ปี2011-04
ผู้เขียนจิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, ทรงพล สงวนจิตร, ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์, ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์, นิติเศรษฐศาสตร์, สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

ที่มา : สรุปจากรายงานวิจัยชื่อเดียวกันโดย ดร. จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ นักวิชาการ นายทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์ นางสาวทัศนีย์ ปิยนิรันดร์ นักวิจัย ฝ่ายการวิจัยความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ว่าที่ร้อยตรี ทรงพล สงวนจิตร นักวิจัย ฝ่ายวิจัยการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ รองประธาน สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย เป็นที่ปรึกษาโครงการ เสนอต่อสำนักงานศาลยุติธรรม เมื่อเดือนตุลาคม 2553