ความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจกับความขัดแย้งในสังคม: ทฤษฎี ประสบการณ์ และแนวทางสมานฉันท์

ปี2006-11
ผู้เขียนชัยสิทธิ์ อนุชิตวรวงศ์, ธิดา อินทรโชติ, สมชัย จิตสุชน