การบริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (รายงานผลการวิจัยในโครงการการบริหารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม)

ปี1990
ผู้เขียนปธาน สุวรรณมงคล