การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อตกลงการเปิดเสรี (Free Trade Agreements: FTAs) (ระยะที่ 2)

ปี2008-01
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, อาชนัน เกาะไพบูลย์, อักษรศรี พานิชสาส์น, ธราธร รัตนนฤมิตศร, ณัฐวุฒิ ลักษณาปัญญากุล, วรดุลย์ ตุลารักษ์, วรพงษ์ สงวนจิตร