การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์ : การคิดค่าเสียหายในคดีละเมิด ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทางเศรษฐศาสตร์

ปี2010-10
ผู้เขียนสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, จิระวัฒน์ ปั้นเปี่ยมรัษฎ์, ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์, ทัศนีย์ ปิยนิรันดร์, ทรงพล สงวนจิตร
Download