แผนแม่บทการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ภายใต้โครงการจัดทำแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรธรณี (แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี ยกเว้นในส่วนของซากดึกดำบรรพ์)

ปี2008
ผู้เขียนฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์, สมชาย หาญหิรัญ, อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา, เดือนเด่น นิคมบริรักษ์, ปัญญา จารุศิริ, สุนีย์ มัลลิกะมาลย์, จักรพันธ์ สุทธิรัตน์, ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ, เสาวลักษณ์ ชีวสิทธิยานนท์, สุณีพร ทวรรณกุล, วินัย แสงสืบ, เรวดี จรุงรัตนาพงศ์